برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلینام : اسماعیل                                                                                        نام خانوادگی : قیچلو

پست سازمانی : رئیس اداره امور اداری

سوابق کاری :

- تکنسین تاسیسات در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ( ره) تبریز از سال 74-72
- مسئول تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ( ره ) تبریز از سال 76-74
- تغییر عنوان بعنوان کاردان تاسیسات مرکز آموزشی درمانی امام خمیبنی (ره) تبریز از سال 81-76
- تغییر عنوان بعنوان کارشناس اموراداری در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و امام رضا(ع) از سال 92-81
- رئیس اموراداری مرکز آموزشی درمانی سینا از سال 97-92
- رئیس امور اداری مرکز آموزشی درمانی شهداء تبریز از سال 97