برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

مرکز آموزشی درمانی شهدا Shohada Medical Research & Training Hospital

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 15 تير 1398
کد 455
آگهی استعلام

موضوع : استعلام مزایده اجاره محل مهدکودک مرکز آموزشی درمانی شهدا

 با توجه به مجوز شماره 63420/د/5-1398/02/23 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم علوم پزشکی تبریز، این مرکز در نظر دارد نسبت به واگذاری محل اجاره مهدکودک به مدت یکسال از تاریخ 1398/04/14لغایت 1399/04/13به بخش خصوصی از طریق آگهی استعلام مزایده اقدام نماید ، لذا از اشخاص واجد شرایط و صلاحیت دار دارای مجوز قانونی مرتبط با موضوع دعوت میشود ازتاریخ  1398/04/15ظرف مدت یکهفته نسبت به دریافت و عودت مدارک استعلام اقدام نمایند و پیشنهاد قیمت و مدارک مورد نیاز را در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه محرمانه مرکز آموزشی درمانی شهدا به آدرس : تبریز ، جاده ائل گلی ، خیابان گلشهر در تاریخ  1398/04/20تحویل فرمایند . زمان گشایش استعلام در تاریخ  1398/04/22روز شنبه ساعت  11 صبح در اتاق ریاست مرکز خواهد بود .
 سپرده شرکت در مزایده 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی بوده و بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب شماره 0102056435002 با شناسه پرداخت 911110144 نزد بانک صادرات شعبه شهید بهشتی واریز گردد.
توجه : ارائه مدارک لازم شرکت در سه پاکت شامل : ضمانتنامه یا فیش واریزی در پاکت الف ، مدارک قانونی لازم در پاکت ب و قیمت پیشنهادی در پاکت ج قرارداده شود. به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 
                رئیس واحد مزایده گزار استعلام